სააგენტოს მიზნები და ამოცანები

 

სააგენტოს ძირითადი მიზნებია: 

  • ტყის მოვლა და აღდგენა;
  • ტყის ფონდის ტერიტორიაზე ბიოლოგიური მრავალფეროვნების კომპონენტების მდგრადი გამოყენება.  

სააგენტოს ძირითადი ამოცანებია:  

  • ტყის ფონდის მართვა წინამდებარე დებულების, საკანონმდებლო და სხვა კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით განსაზღვრული უფლებამოსილებების ფარგლებში.
  • ტყის მოვლის და აღდგენის ღონისძიებების განხორციელება;  
  • ტყითსარგებლობის რეგულირება;  
  • ტყის ფონდის ტერიტორიაზე კონტროლის (გარდა სალიცენზიო პირობებისა) განხორციელება კანონმდებლობით განსაზღვრული უფლებამოსილებების ფარგლებში;
  • ტყის აღრიცხვის განხორციელება.