საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ხშირად დასმული კითხვები

ბორჯომის ხეობაში 2008 და 2017 წლებში ხანძრისგან განადგურებული ტყის პერიმეტრი 943 ჰექტარს შეადგენს.

ტყით სპეციალური სარგებლობის უფლების გასაცემად ადმინისტრაციული საქმის წარმოება იწყება დაინტერესებული პირის მომართვის საფუძველზე, რომელმაც უნდა შეავსოს სააგენტოს უფროსის მიერ, ბრძანებით დამტკიცებული სპეციალური განაცხადის ფორმა „სახელმწიფო ტყით სპეციალური სარგებლობის უფლების გაცემის შესახებ“. აღნიშნულ განცხადებას გარდა საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნებისა, თან უნდა დაერთოს: ა) ინფორმაცია განსახორციელებელი საქმიანობის (სარგებლობის სახის) შესახებ ტყის მართვის ორგანოს მიერ დამტკიცებული ფორმის შესაბამისად; ბ) ტყითსრგებლობაში მოთხოვნილი ფართობის საკადასტრო აზომვითი ნახაზი და შესაბამისი Shp-ფაილი.

ტყით სპეციალური სარგებლობის უფლებით გაცემის მიზნით ტყითსარგებლობის ობიექტის წლიური საიჯარო ქირის საბაზრო ღირებულება დგინდება აუდიტორის (ექსპერტის) დასკვნის საფუძველზე, რომელიც აიღება გამოსაცხადებელი აუქციონის წლიურ საწყის ფასად.

ელექტრონული აუქციონის ჩატარების თაობაზე ინფორმაცია ქვეყნდება ტყის მართვის ორგანოს https://forestry.gov.ge/Ge/Auctions ან/და www.eauction.ge გვერდებზე.

სასარგებლო ბმული:

იხილეთ ბმული

სპეციალური ტყითსარგებლობის უფლების გაცემა ძირითადად რეგულირდება „საქართველოს ტყის კოდექსი“- თ, საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 18 მაისს N221 დადგენილებით დამტკიცებული „ტყითსარგებლობის წესი“-ს შესახებ დებულებით.

სასარგებლო ბმული:

იხილეთ ბმული

ტყის ბუნებრივი გარემოთი უსასყიდლო სარგებლობა გულისხმობს პირის უფლებას, იმყოფებოდეს და თავისუფლად გადაადგილდეს ტყეში, პირადი მოხმარების მიზნით შეაგროვოს ტყის არამერქნული რესურსები, მერქნიანი მცენარეების პროდუქტები და ხის მეორეხარისხოვანი მასალები, აგრეთვე ფიჩხი.

კერძო საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე მოპოვებული ხე-მცენარეების, მათ შორის: კაკლის, ბალამწარას, წაბლისა და თუთის სახეობების (გარდა სხვა ხილკენკროვანი სახეობებისა და ბამბუკისა), საქართველოს ტერიტორიაზე ტრანსპორტირებისთვის სავალდებულოა მუნიციპალიტეტის ორგანოს მიერ გაცემული ხე-მცენარეების ადგილწარმოშობის ცნობა. თუ მოპოვებული ხე-მცენარეებიდან მიღებული მორი წვრილი თავის ბოლოდან 12 სანტიმეტრზე მეტი დიამეტრისა და ერთ მეტრზე მეტი სიგრძისაა, მისი ტრანსპორტირებისათვის სავალდებულოა ხე-ტყის წარმოშობის დოკუმენტის გაცემა და სპეციალური ფირნიშებით მარკირება.

საქმიანი ეზოების უპირატესობა პირველ რიგში არის ის, რომ მერქნული რესურსით სარგებლობისთვის მოსახლეობას აღარ მოუწევს ტყეში შესვლა, რაც მათთვის მთელ რიგ პრობლემებთან იყო დაკავშირებული. საქმიანი ეზოები გაუადვილებს მოსახლეობას ზამთრისთვის სასურველი მოცულობის (7-15 კბმ) სათბობი შეშის (ხე-ტყის), ასევე სამასალე მერქნის შეძენას და ტრანსპორტირებას მათთვის სასურველ პერიოდში.

საშეშე მერქნის ღირებულება საქმიან ეზოში დღეის მდგომარეობით, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, 1 მ3 საშეშე (სათბობი) რესურსის ფასი (წიწვოვანი, ფოთლოვანი) შეადგენს: ფოთლოვანი მერქნიანი სახეობები - 90 ლარი (ტრანსპორტირებით) 75 ლარი (ტრანსპორტირების გარეშე); წიწვოვანი მერქნიანი სახეობები - 85 ლარი (ტრანსპორტირებით) 70 ლარი (ტრანსპორტირების გარეშე). დადგენილი სარეალიზაციო ფასები ტრანსპორტირებით მოცემულია 30 კმ-ის ჩათვლით, ხოლო 30 კმ-ის ზევით ყოველ მომდევნო კილომეტრზე ფასს ემატება 1მ3-ისთვის 0,50 ლარი; საშეშე მერქნული რესურსის დაპობა-დაჩეხვის მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება №4 დანართით და 1 კბმ-ზე შეადგენს 20 ლარს.

სააგენტოს მიერ დამზადებული სამასალე მერქნული რესურსის გაყიდვის შესახებ ინფორმაცია ქვეყნდება ტყის მართვის ორგანოს https://forestry.gov.ge/Ge/Auctions ან/და www.eauction.ge გვერდებზე, სადაც ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია აუქციონის საშუალებით შეიძინოს მისთვის სასურველი ჯიშისა და მოცულობის ხე-ტყე.