ტყის აღრიცხვის დეპარტამენტი

საკონტაქტო ინფორმაცია

საკონტაქტო პირი:ირაკლი სისვაძე

ტელეფონი:595 000020

ელ. ფოსტა:irakli.sisvadze@forestry.gov.ge

ხელმძღვანელი:ირაკლი სისვაძე

ტყის აღრიცხვის დეპარტამენტი უზრუნველყოფს:
ა) ტყის ფონდის აღრიცხვისა და დაგეგმვის ღონისძიებების ორგანიზებას;
ბ) ტყის მართვის გეგმების შედგენის ორგანიზებას;
გ) ტყის ფონდის მონიტორინგს და მიღებულ მონაცემთა დამუშავებას;
დ) ტყის ფონდის ფართობების კარტოგრაფიული მასალების მომზადებას;
ე) ტყის ფონდის საზღვრების კორექტირებასთან, დაზუსტებასთან დაკავშირებული საქმიანობის წარმართვას.

ტყის ინფორმაციის და კადასტრის სამმართველო

ხელმძღვანელი:გიორგი თხელიძე

ტყის ინვენტარიზაციისა და მონიტორინგის სამმართველო

ხელმძღვანელი:ვლადიმერ ვაშაკიძე