ტყითსარგებლობის დეპარტამენტი

საკონტაქტო ინფორმაცია

საკონტაქტო პირი:ნიკოლოზ კავილაძე

ტელეფონი:599 508450

ელ. ფოსტა:nikoloz.kaviladze@forestry.gov.ge

ხელმძღვანელი:ნიკოლოზ კავილაძე

ტყითსარგებლობის დეპარტამენტი უზრუნველყოფს:
ა) ტყითსარგებლობის რეგულირებისა და დაგეგმვის ორგანიზებას;
ბ) სარგებლობის უფლებით გასაცემი ობიექტების მომზადებას;
გ) მერქნული რესურსით უზრუნველყოფის (გარდა აუქციონის წესით გაცემისა) ღონისძიებების ორგანიზებას;
დ) სააგენტოს ტერიტორიული ორგანოების კოორდინირებულ საქმიანობას;
ე) დარგობრივი მიმართულებით, კომპეტენციის ფარგლებში მიზნობრივი პროგრამების შემუშავებას.

ტყითსარგებლობის მართვის სამმართველო

ხელმძღვანელი:მარიამ თოთლაძე

მერქნული რესურსების მართვის სამმართველო

ხელმძღვანელი:გიორგი დათუნაიშვილი