საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ტყითსარგებლობის დეპარტამენტი

საკონტაქტო ინფორმაცია

საკონტაქტო პირი:ზურიკო ყელიხაშვილი

ტელეფონი:595000099

ელ. ფოსტა:zuriko.kelikhashvili@forestry.gov.ge

ხელმძღვანელი:ზურიკო ყელიხაშვილი

ტყითსარგებლობის დეპარტამენტი უზრუნველყოფს:
ა) ტყითსარგებლობის რეგულირებისა და დაგეგმვის ორგანიზებას;
ბ) სარგებლობის უფლებით გასაცემი ობიექტების მომზადებას;
გ) მერქნული რესურსით უზრუნველყოფის (გარდა აუქციონის წესით გაცემისა) ღონისძიებების ორგანიზებას;
დ) სააგენტოს ტერიტორიული ორგანოების კოორდინირებულ საქმიანობას;
ე) დარგობრივი მიმართულებით, კომპეტენციის ფარგლებში მიზნობრივი პროგრამების შემუშავებას.

ტყითსარგებლობის მართვის სამმართველო

ხელმძღვანელი:ამირან სვანიძე

მერქნული რესურსების მართვის სამმართველო

ხელმძღვანელი:ალექსანდრე არჩვაძე