სტრატეგიული დაგეგმვისა და განვითარების სამსახური

საკონტაქტო ინფორმაცია

საკონტაქტო პირი:ნათია ცხოვრებაძე

ტელეფონი:591 412916

ელ. ფოსტა:natia.tskhovrebadze@forestry.gov.ge

ხელმძღვანელი:ნათია ცხოვრებაძე

სტრატეგიული დაგეგმვისა და განვითარების სამსახური უზრუნველყოფს:
ა) სააგენტოს განვითარების ერთიანი ხედვის, სტრატეგიის ან/და სამოქმედო გეგმის შემუშავებას და შესრულების მონიტორინგს;
ბ) მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებთან, საზოგადოებასთან, საზღვარგარეთის ქვეყნების შესაბამის ორგანოებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობას;
გ) სააგენტოს საერთაშორისო პროექტების კოორდინაციას.

სტრატეგიული დაგეგმვისა და პროექტების მართვის განყოფილება

ხელმძღვანელი:ნინო გოზალიშვილი