ფინანსური დეპარტამენტი

საკონტაქტო ინფორმაცია

საკონტაქტო პირი:თენგიზ მიქავა

ტელეფონი:599 919182

ელ. ფოსტა:tengiz.mikava@forestry.gov.ge

ხელმძღვანელი:თენგიზ მიქავა

ფინანსური დეპარტამენტი უზრუნველყოფს:
ა) სააგენტოს ბიუჯეტის დაგეგმვას, მართვასა და ანგარიშგებას;
ბ) სააგენტოსა და მისი ტერიტორიული ორგანოების საბუღალტრო საქმიანობის წარმართვას;
გ) სახელმწიფო შესყიდვების დაგეგმვასა და პროცედურების წარმართვას;
დ) სააგენტოსათვის გადმოცემული და სააგენტოს მიერ შეძენილი ქონების მართვა.

საფინანსო სამმართველო

ხელმძღვანელი:თამთა იაშვილი

ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების სამმართველო

ხელმძღვანელი:რამაზ ციცქიშვილი

შესყიდვების სამმართველო

ხელმძღვანელი:ნინო გოგია