სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს განვითარების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 2021-2026

სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს განვითარების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 2021-2026

სტრატეგიული დოკუმენტაცია03 ივნ. 2021

ბეჭდვა

სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო წარმოადგენს ქვეყანაში ძირითად ტყის მართვის ორგანოს, რომელიც პასუხისმგებელია ტყითსარგებლობის, ტყის აღრიცხვის, ტყის მოვლა-აღდგენის ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებაზე ქვეყნის 9 რეგიონში, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარდა. 

წინამდებარე დოკუმენტში წარმოდგენილია სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს სამომავლო განვითარების მიმართულებები, რომლის თანმიმდევრული შესრულება უზრუნველყოფს საქართველოში ტყის მართვის პროცესების გაუმჯობესებას და სააგენტოზე დაკისრებული ვალდებულებების უკეთ შესრულებას.