შპს "ვუდმენ"-ის ტყითსარგებლობის გეგმაში განსახოციელებელი ცვლილებების პროექტი