ინფორმაცია საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ

29 იანვარი 2014

2017 წლის ივლისის მდგომარეობით სააგენტოში დასაქმებულია  914 ადამიანი.