ინფორმაცია საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ

2017 წლის ივლისის მდგომარეობით სააგენტოში დასაქმებულია 914 ადამიანი.