ინფორმაცია საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ

2018 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით სააგენტოში დასაქმებულია 895 ადამიანი, მათ შორის 783 კაცი და 112 ქალი.