ახალი ამბები

ეროვნულ სატყეო სააგენტოში ვაკანსიებზე კონკურსი გამოცხადდა

ეროვნულ სატყეო სააგენტოში ვაკანსიებზე კონკურსი გამოცხადდა

3 ივლისი 2014

გამოცხადდა კონკურსი საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ეროვნული სატყეო სააგენტოს ცენტრალური აპარატის სტრუქტურული ქვედანაყოფების ზოგიერთ თანამდებობაზე დასანიშნად შესაბამისი კანდიდატების კონკურსის წესით შერჩევის მიზნით. საბუთების მიღება სრულდება 10 ივლისს. კონკუსის დეტალები იხილეთ სააგენტოს ვებგვერდზე

http://forestry.gov.ge/ge/public-information/other-public-information/vacances