11 თებერვალი 2014

საქართველოს კანონი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ

11 თებერვალი 2014

საქართველოს კანონი საქართველოს „წითელი ნუსხისა“ და „წითელი წიგნის“ შესახებ

11 თებერვალი 2014

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კ ო დ ე ქ ს ი

11 თებერვალი 2014

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

11 თებერვალი 2014

საქართველოს ტყის კოდექსი

11 თებერვალი 2014

საქართველოს კანონი ტყის ფონდის მართვის შესახებ (11.03.2011. N4419)