ინტერესთა გამოხატვა

განცხადება სამეგრელო-ზემო სვანეთის სატყეო სამსახურის მართვას დაქვემდებარებულ ხაიშის სატყეო უბნის ხუბერის სატყეოს კვარტალ N25-ის ლიტერ N3ა-ში სააგენტოს მიერ სპეციალური ჭრით დასამზადებელი 270 მ3 წიწვოვანი და 155 მ3 ფოთლოვანი სულ 425 მ3 მერქნული რესურსის შეძენის მიზნით ინტერესთა გამოხატვის შესახებ

10 ნოემბერი 2016

სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო მის მართვას დაქვემდებარებულ სამეგრელო-ზემო სვანეთის სატყეო სამსახურის მართვას დაქვემდებარებულ ხაიშის სატყეო უბნის ხუბერის სატყეოს კვარტალ N25-ის ლიტერ N3ა-ში სააგენტოს მიერ სპეციალური ჭრით დასამზადებელი 270 მ3 წიწვოვანი და 155 მ3 ფოთლოვანი სულ 425 მ3 მერქნული რესურსის შეძენის მიზნით ინტერესთა გამოხატვის შესახებ


დაინტერესებულ პირებს განაცხადის წარმოდგენა შეუძლიათ ამ ბრძანების შესაბამის ვებგვერდზე გამოქვეყნებიდან 7 კალენდარული დღის ვადაში სსიპ ეროვნულ სატყეო სააგენტოში ან მის ტერიტორიულ ორგანოში. ინტერესის გამოხატვისათვის განსაზღვრულ ვადაში სხვა დაინტერესებული პირის მომართვის არ არსებობის შემთხვევაში, სააგენტოს მიერ სპეციალური ჭრით დასამზადებელი მერქნული რესურსი გაიცემა ამ ბრძანების პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ პირზე, პირდაპირი მიყიდვის წესით, საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, ხოლო სხვა დაინტერესებული პირ(ებ)ის მომართვის შემთხვევაში, მერქნული რესურსი გაიცემა ტყითსარგებლობის წესის 461 მუხლით დამზადებული მერქნული რესურსის განკარგვისათვის დადგენილი აუქციონის საერთო წესის შესაბამისად.

ბრძანება №559-ს იხილეთ ქვემოთ მოყვანილ ბმულზე