ადმინისტრაციული საქმიანობის მართვის სამსახური

ადმინისტრაციული საქმიანობის მართვის სამსახური

ადმინისტრაციული საქმიანობის მართვის სამსახური

ადმინისტრაციული საქმიანობის მართვის სამსახური უზრუნველყოფს:

ა) ადამიანური რესურსების მართვასთან დაკავშირებული საქმიანობის წარმართვას;

ბ) სააგენტოს საკანცელარიო საქმიანობის ორგანიზებას;

გ) სააგენტოს საერთაშორისო ურთიერობების წარმართვასა და კოორდინაციას;

დ) მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებთან, საზოგადოებასთან, საზღვარგარეთის ქვეყნების შესაბამის ორგანოებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის უზრუნველყოფასა და საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას;

ე) საზოგადოებასთან ურთიერთობის გეგმების შედგენას;

ვ) მატერიალური ფასეულობების მართვას.

სამსახურის უფროსი: ბესარიონ კიწმარიშვილი

საკონტაქტო ტელეფონი: 275 39 30

ელ.ფოსტა: b.kitsmarishvili@forestry.gov.ge