ადმინისტრაციული საქმიანობის მართვის სამსახური

ადმინისტრაციული საქმიანობის მართვის სამსახური

ადმინისტრაციული საქმიანობის მართვის სამსახური

ადმინისტრაციული საქმიანობის მართვის სამსახური უზრუნველყოფს:

ა) ადამიანური რესურსების მართვასთან დაკავშირებული საქმიანობის წარმართვას;

ბ) სააგენტოს საკანცელარიო საქმიანობის ორგანიზებას;

გ) სააგენტოს საერთაშორისო ურთიერობების წარმართვასა და კოორდინაციას;

დ) მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებთან, საზოგადოებასთან, საზღვარგარეთის ქვეყნების შესაბამის ორგანოებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის უზრუნველყოფასა და საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას;

ე) საზოგადოებასთან ურთიერთობის გეგმების შედგენას;

ვ) მატერიალური ფასეულობების მართვას.

სამსახურის უფროსის დროებით მოვალეობის შემსრულებელი: თეიმურაზ ქოჩიაშვილი

ელ.ფოსტა: t.kochiashvili@forestry.gov.ge