ტყის აღრიცხვისა და კვლავწარმოების დეპარტამენტი

ტყის აღრიცხვისა და კვლავწარმოების დეპარტამენტი

ტყის აღრიცხვისა და კვლავწარმოების დეპარტამენტი

ტყის აღრიცხვისა და კვლავწარმოების დეპარტამენტი უზრუნველყოფს:
ა) ტყის ფონდის აღრიცხვისა და დაგეგმვის ღონისძიებების ორგანიზებას;
ბ) ტყის ფონდის მონიტორინგს და მიღებულ მონაცემთა დამუშავებას;
გ) ტყის ფონდის საზღვრების კორექტირებასთან, დაზუსტებასთან დაკავშირებული საქმიანობის წარმართვას;
დ) ტყის მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებების ორგანიზებას;
ე) კომპეტენციის ფარგლებში დარგობრივი მიმართულებით მიზნობრივი პროგრამების შემუშავებას.

დეპარტამენტის უფროსი - ირაკლი სისვაძე

საკონტაქტო ტელეფონი: 275 3935

საკონტაქტო ფოსტა:

i.sisvadze@forestry.gov.ge