საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური

საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური

საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური უზრუნველყოფს:

ა) სააგენტოს ბიუჯეტის დაგეგმვას, მართვასა და ანგარიშგებას;

ბ) სააგენტოსა და მისი ტერიტორიული ორგანოების საბუღალტრო საქმიანობის წარმართვას;

გ) სახელმწიფო შესყიდვების დაგეგმვასა და პროცედურების წარმართვას.

სამსახურის უფროსის დროებით მოვალეობის შემსრულებელი - ლია კომახიძე

საკონტაქტო ტელეფონი: 275 39 45