სტრატეგიული დაგეგმვისა და განვითარების სამსახური

6 აგვისტო 2019

სტრატეგიული დაგეგმვისა და განვითარების სამსახური უზრუნველყოფს:
ა) სააგენტოს განვითარების ერთიანი ხედვის, სტრატეგიის ან/და სამოქმედო გეგმის შემუშავებას და შესრულების მონიტორინგს;
ბ) მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებთან, საზოგადოებასთან, საზღვარგარეთის ქვეყნების შესაბამის ორგანოებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობას;                                                        გ) სააგენტოს საერთაშორისო პროექტების კოორდინაციას.

სამსახურის უფროსი - 

საკონტაქტო ელ. ფოსტა: