ტყის მოვლა-აღდგენის დეპარტამენტი

6 აგვისტო 2019

ტყის მოვლა-აღდგენის დეპარტამენტი უზრუნველყოფს:
ა) ტყის აღდგენისა და გაშენების ღონისძიებების ორგანიზებას;
ბ) ტყის სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესების, მავნებელ-დაავადებათა მართვისა და ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ორგანიზებას;
გ) კომპეტენციის ფარგლებში დარგობრივი მიმართულებით მიზნობრივი პროგრამების შემუშავებას.

დეპარტამენტის უფროსი -

საკონტაქტო ელ. ფოსტა: