ტყის აღრიცხვის დეპარტამენტი

30 იანვარი 2014

ტყის აღრიცხვის დეპარტამენტი უზრუნველყოფს:

ა) ტყის ფონდის აღრიცხვისა და დაგეგმვის ღონისძიებების ორგანიზებას;
ბ) ტყის მართვის გეგმების შედგენის ორგანიზებას;
გ) ტყის ფონდის მონიტორინგს და მიღებულ მონაცემთა დამუშავებას;
დ) ტყის ფონდის ფართობების კარტოგრაფიული მასალების მომზადებას;
ე) ტყის ფონდის საზღვრების კორექტირებასთან, დაზუსტებასთან დაკავშირებული საქმიანობის წარმართვას


დეპარტამენტის უფროსი - ირაკლი სისვაძე

საკონტაქტო ელ. ფოსტა: 

irakli.sisvadze@forestry.gov.ge