ტყის ინვენტარიზაციისა და მონიტორინგის საამმართველო

ტყის ინვენტარიზაციისა და მონიტორინგის საამმართველო

ტყის ინვენტარიზაციისა და მონიტორინგის სამმართველოს უფლებამოსილებებია:
ა) ტყის ფონდის სატყეო უბნებად, სატყეოებად, სატყეო კვარტალებად, ლიტერებად (სატაქსაციო უბნებად)
დაყოფის მიზნით შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება;
ბ) ტყის ფონდის აღრიცხვის ორგანიზება;
გ) ტყის ფონდის მონიტორინგის ორგანიზება;
დ) ტყის მართვის გეგმების შედგენა ან/და შედგენის ორგანიზება;
ე) ტყითსარგებლობისა და ტყის მოვლა-აღდგენის დეპარტამენტებთან ერთად ტყის მართვისა და
ტყითსარგებლობის გეგმების შედგენა-განხილვის ორგანიზება;
ვ) ტყის აღრიცხვის ტექნიკური დავალების შემუშავება;
ზ) საკუთარ უფლებამოსილებას მიკუთვნებულ საკითხებზე სააგენტოს უფროსის ბრძანების პროექტის
მომზადება;
თ) კომპეტენციის ფარგლებში, კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა უფლებამოსილების განხორციელება.

სამმართველოს უფროსი - ვლადიმერ ვაშაკიძე

საკონტაქტო ელ. ფოსტა:

vladimer.vashakidze@forestry.gov.ge