ფინანსური დეპარტამენტი

30 იანვარი 2014

ფინანსური დეპარტამენტი უზრუნველყოფს:
ა) სააგენტოს ბიუჯეტის დაგეგმვას, მართვასა და ანგარიშგებას;
ბ) სააგენტოსა და მისი ტერიტორიული ორგანოების საბუღალტრო საქმიანობის წარმართვას;
გ) სახელმწიფო შესყიდვების დაგეგმვასა და პროცედურების წარმართვას;
დ) სააგენტოსათვის გადმოცემული და სააგენტოს მიერ შეძენილი ქონების მართვა.

 

დეპარტამენტის უფროსის დროებით მოვალეობის შემსრულებელი  - ლია კომახიძე

საკონტაქტო ელ. ფოსტა:

lia.komakhidze@forestry.gov.ge