ფინანსური დეპარტამენტი

ფინანსური დეპარტამენტი

ფინანსური დეპარტამენტი უზრუნველყოფს:
ა) სააგენტოს ბიუჯეტის დაგეგმვას, მართვასა და ანგარიშგებას;
ბ) სააგენტოსა და მისი ტერიტორიული ორგანოების საბუღალტრო საქმიანობის წარმართვას;
გ) სახელმწიფო შესყიდვების დაგეგმვასა და პროცედურების წარმართვას;
დ) სააგენტოსათვის გადმოცემული და სააგენტოს მიერ შეძენილი ქონების მართვა.

დეპარტამენტის უფროსი - ნუგზარ უძილაური

საკონტაქტო ელ. ფოსტა:

nugzar.udzilauri@forestry.gov.ge