ფინანსების მართვის განყოფილება

ფინანსების მართვის განყოფილება

ფინანსების მართვის განყოფილების უფლებამოსილებებია:
ა) უზრუნველყოფს სააგენტოს საბიუჯეტო პროცესის მართვასა და კოორდინაციას;
ბ) ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტსა და წლიურ საბიუჯეტო კანონში სააგენტოს საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის ასახვის მიზნით უზრუნველყოფს სააგენტოს სტრუქტურული ქვედანაყოფების კოორდინირებულ მუშაობას;
გ) უზრუნველყოფს სააგენტოს ბიუჯეტის (მ.შ. საკუთარი შემოსულობებისა და გადასახდელების ფარგლებში) პროექტის შემუშავებას და წარდგენას. დამტკიცებული საბიუჯეტო პარამეტრების მიხედვით კანონმდებლობით დადგენილი წესით განწერის შემუშავებას და დანიშნულებისამებრ წარდგენას;
დ) სააგენტოს ბიუჯეტში (მ.შ. საკუთარი შემოსულობებისა და გადასახდელების ფარგლებში), საჭიროების მიხედვით, უზრუნველყოფს ცვლილებების მომზადებას და დანიშნულებისამებრ წარდგენას;
ე) უზრუნველყოფს სააგენტოს ბიუჯეტის (მ.შ. საკუთარი შემოსულობებისა და გადასახდელების ფარგლებში) შესრულების შესახებ კვარტალური და წლიური ანგარიშების მომზადებას და წარდგენას კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად;
ვ) სააგენტოს საფინანსო საქმიანობის კოორდინაცია და წარმართვა (ორგანიზება) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად;
ზ) კომპეტენციის ფარგლებში, სააგენტოს უფროსის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის პროექტის მომზადება და ასევე სააგენტოს თანამშრომელთა მიმართ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალიწინებული წახალისების (პრემიის) შესახებ სააგენტოს უფროსის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის პროექტის მომზადება;
თ) სამართლებრივი აქტების პროექტების შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება, უფლებამოსილებას მიკუთვნებულ საკითხებზე სააგენტოს უფროსის ბრძანების პროექტის მომზადება;
ი) კომპეტენციის ფარგლებში, კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა უფლებამოსილების განხორციელება.

განყოფილების უფროსი - ლია კომახიძე

საკონტაქტო ტელეფონი: 275 3940

ელ. ფოსტა:

l.komakhidze@forestry.gov.ge