საფინანსო და ადმინისტრაციული საქმიანობის მართვის სამსახური

საფინანსო და ადმინისტრაციული საქმიანობის მართვის სამსახური

საფინანსო და ადმინისტრაციული საქმიანობის მართვის სამსახური უზრუნველყოფს:
ა) სააგენტოს ბიუჯეტის დაგეგმვას, მართვას და ანგარიშგებას;
ბ) სააგენტოსა და მისი ტერიტორიული ორგანოების საბუღალტრო საქმიანობის წარმართვას;
გ) სახელმწიფო შესყიდვების დაგეგმვასა და პროცედურების წარმართვას;
დ) მატერიალური ფასეულობების მართვას;
ე) სააგენტოს ადამიანური რესურსებისა და საკადრო საქმიანობის წარმართვას;
ვ) სააგენტოს საკანცელარიო საქმიანობის ორგანიზებას;
ზ) სააგენტოს საერთაშორისო ურთიერობების წარმართვასა და კოორდინაციას;
თ) მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებთან, საზოგადოებასთან, საზღვარგარეთის ქვეყნების შესაბამის ორგანოებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის უზრუნველყოფასა და საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას.

სამსახურის უფროსი - ბესარიონ კიწმარიშვილი

საკონტაქტო ტელეფონი - 2 75 3930

ელ. ფოსტა:

b.kitsmarishvili@forestry.gov.ge