იურიდიული სამსახური

30 იანვარი 2014

იურიდიული სამსახური უზრუნველყოფს:
ა) სააგენტოს საქმიანობის სამართლებრივ უზრუნველყოფას;
ბ) სააგენტოს საქმიანობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი საკითხების ანალიზს;
გ) სააგენტოს წარმომადგენლობას სასამართლო და სხვა სახის დავებზე;
დ) სამართალშემოქმედებითი საქმიანობის წარმართვას; 

სამსახურის უფროსი - თამარ ჭანტურაია.

საკონტაქტო ტელეფონი: 275 15 12

ელ. ფოსტა: 

t.chanturaia@forestry.gov.ge