დავების მართვის განყოფილება

დავების მართვის განყოფილება

დავების მართვის განყოფილების უფლებამოსილებებია:
ა) კომპეტენციის ფარგლებში, შესაბამისი მინდობილობის (რწმუნებულების) საფუძველზე სააგენტოს წარმომადგენლობის უზრუნველყოფა სასამართლო და სხვა სახის დავებში;
ბ) სააგენტოს კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებთან დაკავშირებული სასამართლო დავების მონიტორინგი, ანალიზი, შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება, ერთიანი საინფორმაციო ბანკის შექმნა;
გ) სააგენტოს ტერიტორიული სამსახურების კოორდინაცია მათ გამგებლობას მიკუთვნებული დავების წარმოების ნაწილში;
დ) სამსახურის უფროსის სხვა დავალებების შესრულება;
ე) კომპეტენციის ფარგლებში, კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა უფლებამოსილების განხორციელება.

განყოფილების უფროსი - ანნა ლომჯარია

საკონტაქტო ფოსტა:

a.lomjaria@forestry.gov.ge