ტყითსარგებლობის სამმართველო

ტყითსარგებლობის სამმართველო

ტყითსარგებლობის სამმართველოს უფლებამოსილებებია:
ა) ტყითსარგებლობის გეგმების განხილვის ორგანიზება და შესაბამისი დასკვნების მომზადება;
ბ) ტყითსარგებლობის დაგეგმვა;
გ) ტყის რესურსით და მერქნული რესურსებით სარგებლობის ორგანიზება;
დ) სარგებლობის უფლებით გასაცემი ობიექტის შესახებ დოკუმენტაციის მომზადება;
ე) სახელმწიფო ტყის ფონდით სპეციალური დანიშნულებით სარგებლობის უფლების მინიჭების თაობაზე საკითხის განხილვა და შესაბამისი დასკვნის მომზადება;
ვ) სახელმწიფო ტყის ფონდით სპეციალური დანიშნულებით სარგებლობის უფლების მინიჭების თაობაზე სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის ბრძანების პროექტის მომზადება და იურიდიული სამსახურისათვის წარდგენა;
ზ) ტყის ფონდით სპეციალური დანიშნულებით სარგებლობისათვის საკომპენსაციო საფასურის დაანგარიშება.
თ) ტყითსარგებლობის ხელშეკრულების პროექტების მომზადება;
ი) ტყითსარგებლობის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულებაზე კონტროლის განხორციელების ორგანიზება. ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების კონტროლის მიზნით განხორციელებულ შემოწმებაში მონაწილეობის მიღება. კომპეტენციის ფარგლებში ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის გამოვლენისას, კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ ოქმის შედგენა და შემდგომი რეაგირება;
კ) დადგენილი წესით, სატყეო-სამეურნეო დანიშნულების გზების მოწყობის ან/და
რეაბილიტაციის ორგანიზება;
ლ) სოციალური ჭრის ტყეკაფების გამოყოფის სამუშაოების კოორდინაცია;
მ) უფლებამოსილებას მიკუთვნებულ საკითხებზე სააგენტოს უფროსის ბრძანების პროექტის მომზადება;
ნ) კომპეტენციის ფარგლებში, კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა უფლებამოსილების განხორციელება.

სამმართველოს უფროსი - გიორგი ღუღუნიშვილი

საკონტაქტო ტელეფონი: 275 3941

ელ. ფოსტა:

ghughunishvilig@gmail.com