ტყითსარგებლობისა და რეგიონული განვითარების დეპარტამენტი

ტყითსარგებლობისა და რეგიონული განვითარების დეპარტამენტი

ტყითსარგებლობისა და რეგიონული განვითარების დეპარტამენტი უზრუნველყოფს:
ა) ტყითსარგებლობის რეგულირებისა და დაგეგმვის ორგანიზებას;
ბ) სარგებლობის უფლებით გასაცემი ობიექტების მომზადებას;
გ) მერქნული რესურსით უზრუნველყოფის ღონისძიებების ორგანიზებას;
დ) სააგენტოს ტერიტორიული ორგანოების კოორდინირებულ საქმიანობას;
ე) დარგობრივი მიმართულებით, კომპეტენციის ფარგლებში მიზნობრივი პროგრამების შემუშავებას.

დეპარტამენტის უფროსი - გრიგოლ ბლიაძე

ელ. ფოსტა:

g.bliadze@forestry.gov.ge