ხე-ტყის დამზადების სპეციალური ლიცენზიით (N1000058) გათვალისწინებული ფართობის ტყითსარგებლობის გეგმა (EN)

ხე-ტყის დამზადების სპეციალური ლიცენზიით (N1000058) გათვალისწინებული ფართობის ტყითსარგებლობის გეგმა (EN)

31 July 2019